Stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’ - Doelstellingen stichting CJBW
PDF Afdrukken
Inhoudsopgave
Stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’
Gegevens stichting CJBW
Bestuur stichting CJBW
Doelstellingen stichting CJBW
Beleidsplan stichting CJBW
Activiteitenverslag stichting CJBW
Financieel overzicht stichting CJBW
Alle pagina's

Doelstellingen


De doelstellingen van de stichting zijn in artikel 2 van de statuten als volgt geformuleerd:

Artikel 2: Doelstelling

 1. De stichting, die geen winst nastreeft, heeft ten doel de verspreiding van de boodschap van het Woord van God in woord en daad te bevorderen, primair in het Nederlandse taalgebied en voorts wereldwijd.
 2. Zij verwezenlijkt dit doel primair:
 • Door activiteiten voor en door jonggelovige Christenen, in de vorm van o.a. Christelijke jeugdkampen, bijbelstudieseminars en Bijbelconferenties, evangelisatie-acties in eigen taalgebied en zendingsreizen ter bemoediging van Christenen in andere landen, enz.

En verder door:

 • het steunen van evangelisatie en geestelijk opbouwwerk (werk van de Heere), teneinde te voorzien in geestelijke en waar nodig materiële behoeften in binnen- en buitenland;
 • het drukken of laten drukken van Bijbels, Christelijke lectuur en liedbundels voor kostendekkende verkoop dan wel voor gratis verspreiding in het Nederlandse taalgebied, en waar nodig ook in andere talen;
 • het beheer van gelden ter financiering van die steun;
 • en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontvangen, beheren en aanwenden van financiële middelen, zulks alleen en uitsluitend voor ideële doelen overeenkomstig haar doelstelling.
 2. De stichting erkent als enige grondslag en richtsnoer voor haar handelen en beslissingen de gehele Bijbel als het volmaakte, door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God.


  Berichtgeving over activiteiten die wij in gebed en in financieel opzicht mogelijk maken en/of steunen is te vinden in onze jaarlijkse nieuwsbrieven en/of op onze website.
  Financiële verantwoording: een deel van door ons ontvangen giften wordt 'gelabeld' ontvangen, d.w.z. dat ze door de donateurs zijn voorzien van een specifieke bestemming binnen ons taakgebied. Die bestemming wordt uiteraard gerespecteerd en de giften worden door ons doorgezonden zonder enige aftrek van onkosten onzerzijds. Ook giften die algemeen worden ontvangen voor dit christelijke jeugd- en Bijbelwerk, worden vanzelfsprekend uitsluitend voor dit doelgebied ingezet. Via onderstaande links krijg je inzage in ons vijfjaren-beleidsplan, en vanaf begin 2018 ook in een jaarlijks activiteitenverslag (telkens over het afgelopen jaar).